Cocrisis Krisberedskap Kriskommunikation

Kommunikationsplattform för kommun och företag skräddarsydd för effektiv och säker krishantering

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt och med fler hotbilder och motsättningar står kommuner och storföretag inför nya utmaningar. En av dessa är att digitalisera och effektivisera arbetet med krisberedskap och krishantering.

De flesta kommuner och större företag har idag en väl förberedd krisberedskapsplan. Problemet är att vid en krissituation är dessa krisplaner inte alltid är tillgängliga, det tar lång tid att kontakta berörda parter för att samla in och delge viktig information och det är svårt att delge alla i organisationen korrekt information samtidigt. Den skräddarsydda kommunikationsplattformen Cocrisis har därför tagits fram i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, kommun och skolverksamhet.

Cocrisis unika konstruktion möjliggör att när en allvarlig incident inträffar ute i organisationen så öppnas en tillfällig tvåvägskommunikationskanal till en eller flera enheter. På en kommun kan det vara kommunens tjänsteperson i beredskap, Krisledning, Krisstödsgrupp eller räddningstjänst. Hos ett företag kan det vara företagets säkerhetsavdelning, HR-avdelning, företagsledning etc. Dessa grupperingar kan i sin tur snabbt vidta rätt åtgärder, för att effektivt lösa situationen, och under hela processen tvåvägs- kommunicera med alla medarbetare på den enhet som drabbats. Berörda medarbetare inom företaget eller kommunen vet omedelbart vad som händer, vilka som agerar och vilka beslut som tas.

Staffanstorps kommun, som gärna i framkant med att införa säkerhetsåtgärder, är nu först med att införa Cocrisis för sina anställda.
– Vi blir först i Sverige med plattformen. Vi har tagit fram den tillsammans med Coapps/Grannkompaniet för att förenkla och effektivisera arbetet med krisberedskap, krisledning och krishantering i kommunen. Sker en större incident, då vi behöver ha in kommunens krisledningsgrupp, kan vi använda appen istället för att ringa femton samtal. Det kan vara ett strömavbrott som påverkar äldrevården, en bussolycka, ett bråk på en skola eller ett hot mot en enskild lärare. Alla anställda blir anslutna via ett centralt system, det går inte att välja bort säger Patrik Runesson, Säkerhetsstrateg, Staffanstorps Kommun.

 

Cocrisis i korthet:

 • Mobil krishantering vart man än befinner sig
 • Alla anställda i organisationen ska kunna vara användare
 • Användarvänligt och enkelt att implementera
 • Lågt pris per användare
 • Krypterad tvåvägskommunikation i slutna grupper utan behov av @-adresser eller telnr.
 • Inbyggt överfallslarm till alla användare
 • Pushnotiser i appar och notiser via e-post i datorer
 • Dokumentfunktion med centralt uppdaterade handlingsplaner, dokument, filmer etc.
 • Checklistor; delbar med/utan kvittens och avprickningsbar i realtid för effektiv krisledning
 • Nyhetsflöde från kommunikatörerna
 • “Jag är ok” funktion
 • Loggfunktion för diarieföring
 • Synkronisering till kommunens AD (personalsystem) – OBS! valfritt!
 • Webbapplikation för datorer samt appar för iOS och Android

Plattformen är enkel att implementera, användarvänlig, kräver ingen större utbildning och har en låg kostnad per användare vilket gör den mycket kostnadseffektiv. Tillgången till funktioner skräddarsys utifrån de behov och önskemål en kommun eller företag har.

Vänligen kontakta oss för offert och mer information.